Ako postupujú zdravotné poisťovne pri vymáhaní dlhu?

 Zdravotná poisťovňa si účtuje úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB platnej v deň splatnosti preddavku na poistné. Ak je nižší, úroková sadzba je vo výške 15 %. Pokutu do výšky 3319 eur môže dať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poistencovi, ktorý neodvedie riadne a včas preddavky na poistné.
Zdravotná poisťovňa môže poistencom, ktorí sú povinní platiť preddavky, písomne formou výkazu nedoplatkov predpísať výšku nedoplatku. V prípade, že poistenec dostane výkaz nedoplatkov, je potrebné ho do 15 dní od doručenia uhradiť alebo podať námietku. V prípade, že poistenec voči vystavenému výkazu nedoplatkov nepodá námietky do 15 dní a so zdôvodnením, ten sa stane právoplatným a vykonateľným exekučným titulom. Ak dlžník ani potom nereaguje, zdravotná poisťovňa mu pošle predexekučnú výzvu, ktorá predstavuje poslednú možnosť úhrady bez zvýšenia nákladov pohľadávky. Dlžníkov nereagujúcich ani na túto možnosť postupujú zdravotné poisťovne exekútorom. 

zdroj: ske.sk