Ako postupuje Sociálna poisťovňa pri vymáhaní dlhu?

Ak niekto nezaplatí odvody včas či v riadnej výške, pobočka Sociálnej poisťovne mu zašle do vlastných rúk Rozhodnutie o predpísaní poistného, v ktorom mu oznámi dlžnú sumu. Po doručení plynie lehota 15 dní, počas ktorej je poistenec povinný svoju dlžnú čiastku uhradiť. Ak si zásielku dlžník neprevezme, podľa zákona tretí deň od uloženia na pošte sa zásielka považuje za doručenú a začína plynúť 15-dňová lehota na zaplatenie dlhu. Poistenec môže dlh zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet pobočky SP, poštovou poukážkou alebo v hotovosti iba v pokladnici pobočky SP.
Dlh vzniká nezaplatením poistného v lehote splatnosti alebo nezaplatením penále a pokuty na základe právoplatného rozhodnutia. Sociálna poisťovňa si účtuje penále 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade, že pohľadávka predpísaná právoplatným a vykonateľným rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo súdu nebola v stanovenom termíne dobrovoľne uhradená, pobočka alebo ústredie Sociálnej poisťovne zabezpečia uplatnenie takejto pohľadávky niektorým zo spôsobov vymáhania, a to buď prostredníctvom vymáhania vo vlastnej réžii, ktorú im umožňuje novela zákona o súdnych exekútoroch z roku 2017, podaním návrhu na vykonanie exekúcie alebo prevedením pohľadávok do mandátnej správy.
To znamená, že Sociálna poisťovňa buď:

  • vymáha sama v svojom mene, a to zrážkami zo mzdy a iných príjmov, alebo prikázaním pohľadávky z účtu,
  • alebo podá návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi,
  • alebo v prípade pohľadávok na poistnom, na príspevkoch, na penále a pokutách (u ktorých rozhodnutie, ktorým boli predpísané, nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné najskôr odo dňa 1. júla 2005) môže využiť inštitút tzv. mandátnej správy, to znamená previesť vymáhanie na inú právnickú osobu.
Návrh na exekúciu Sociálna poisťovňa podáva v prípade prvonávrhu do 15 dní od prevzatia právoplatného a vykonateľného rozhodnutia od útvaru poistného. V prípade opakovaného návrhu do päť dní. 

zdroj: ske.sk